Plaskdammen är öppen som vanligt!
Ta hand om varandra! Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk!

WorldPride Park

WorldPride Park är den lekfulla och inspirerande platsen där ni ta del av konstutställningar och performance-framträdanden, njuta av sommarvärmen på någon av parkens uteserveringar och picknicka med nära och kära på gräsmattorna – och mycket mer! Dessutom arrangeras aktiviteter, samtal och workshops för ungdomar inne på Amiralen under hela festivalen. I WorldPride Park finns det något för alla! Evenemanget riktar sig till alla, oavsett ålder och könstillhörighet och är en del av Malmö stads arbete i att verka för en inkluderande och jämlik stad 

Performance

WorldPride Parks performanceprogram består av åtta akter som var och en på sitt sätt möblerar om i parkens kollektiva medvetande. Med inspiration från Folkets Parks historia och de gemensamma minnen som platsen bär med sig undersöker vi de normer som präglar det offentliga rummet. Ett program som belyser det temporära och förkroppsligar det icke-linjära, kurerat av Emilia Thorin och Matilda Tjäder i samarbete med Folkets Park.

Konst

Kan du höra dem röra sig, kan du höra dem andas, kan du se dem springa mot dig? Med utgångspunkt i levande arkiv undersöker utställningen vad som egentligen existerar bortom frågeställningen? Är det stillhet? Spänningar av queer existens i det offentliga rummet gestaltas via skulptur, installation, textil och fotografi. Utställningen erbjuder en stund för publiken att möta det djupt privata, det svåra, det glömda.

Artister: Rudy Loewe, Afrang Nordlöf Malekian, Nour Helou och Zafira Woodski
Publikationsredaktörer Samuel Girma och kuratorn.
Kurator: Tawanda Appiah.

Youth Pride

Youth Pride är platsen för HBTQIA+ ungdomar att träffas under Copenhagen 2021.Här kan besökaren ta del av ett program anpassat efter ungdomar med bl.a. workshops, seminarium, samtal och aktiviteter. Området är avgränsat och riktar sig till ungdomar i åldrarna 13–19 år.

Om Copenhagen 2021

WorldPride och EuroGames är några av hbtqi-gruppens största event i världen. 12-22 augusti kommer Köpenhamn och Malmö att förena de båda i ett globalt megaevent under rubriken: Copenhagen 2021.

Programmet bygger på fyra pelare med konst & kultur, mänskliga rättigheter, sport och Pride i fokus. Årets tema och hashtag är #YouAreIncluded. En stor del av programmet kommer att finnas tillgängligt digitalt. Ladda ner appen Copenhagen 2021 för att ta del av alla evenemang. Mer information om Copenhagen 2021 hittar du här.

 

WorldPride Park

WorldPride Park is the playful and inspiring place in the heart of Malmö. At WorldPride Park, you can enjoy art exhibitions and imaginative performancesmeet your loves ones for a picnic on the grass or on one of the parks many outdoor cafes. For the younger crowd, we have activities, talks and workshops at Amiralen throughout the festival. In WorldPride Park, there is something for everyone! 

Performance

The WorldPride Park’s performance program consists of eight acts, each one reshaping the park’s collective consciousness in its own way. Inspired by the history of Folkets Park and the shared memories inherited in the space, we aim to explore the norms that influence the public domain. The program shines a light on the temporary and embodies the non-linear. Curated by Emilia Thorin and Matilda Tjäder in collaboration with Folkets Park.

Art

Can you hear them moving, can you feel their breath, can you see them running towards you? Starting from living archives, the exhibition asks; what really exists on the other side of the interrogation point? Is it stillness? In the city commons tensions of queer existence are displayed in the form of sculpture, installation, textile, photography. The exhibition presents a moment for the audience to encounter the deeply private, the difficult, the forgotten.

Confirmed artists: Rudy Loewe, Afrang Nordlöf Malekian, Nour Helou and Zafira Woodski
Publication editors Samuel Girma and the curator.
Curator: Tawanda Appiah.

Youth Pride

Youth Pride is a safe and nourishing space for young LGBTQI-people to feel comfortable and free to express themselves. There will be seminars, workshops, and lectures, and other special activities. The venue is designed to guarantee privacy from outside and is for people at the age 13-19 years old.

About Copenhagen 2021

WorldPride and EuroGames is some of the largest LGBTQI events in the world. August 12-22, Copenhagen and Malmö will unite the two in a global mega event under the heading: Copenhagen 2021.

The program is based on four pillars with art & culture, human rights, sports and Pride in focus. This year’s theme and hashtag is #YouAreIncluded. A large part of the program will be available digitally. Download the Copenhagen 2021 app to take part in all events. Read more about Copenhagen 2021 here!